REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ                  ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonymprzez Sprzedającego pod adresem  Artpanel.pl

Sprzedającym jest spółka  Provectus z siedzibąw Warszawie wpisanąprzez  SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem  KRS  0000191983 Spółka posiada kapitał  własny  w  wysokości 25.000 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 5252555740, Regon: 013163189 zwanatakże zamiennie „Usługodawcą”. 

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 516-145-603

korzystając z adresu poczty elektronicznej : biuro@artpanel.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin –niniejszy regulamin. Wzakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba  fizyczna, która ukończyłaco najmniej  13. Rok życia,  przy czym w przypadku nieukończenia przez  tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgodajej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolnośćprawną, a która dokonuje lub zamierzadokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług  Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji -  Towary  wymienione i  opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkichstarań,aby prezentowana na stronachoferta,była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego  poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Usługa dodatkowa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowymw związku z charakterem sprzedawanych  produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa Sprzedaży  – umowa sprzedaży  Produktów w rozumieniu  ustawyKodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość (w tym drogątelefoniczną).

8. Sklep Internetowy http://artpanel.pl/sklep/    (Sklep, Sklep  Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://artpanel.pl ,za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona –Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www  znajdująca się pod adresem http://artpanel.pl

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie  rodzaji ilość Produktów, zmierzające  bezpośrednio  dozawarcia Umowy  Sprzedaży  na odległość za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym  Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2.  Sklep internetowy  Artpanel.pl  Prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produktyoferowane w sklepie Artpanel.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkieceny podane na  stronach internetowych Artpanel.pl są cenami brutto podanymi  w złotych polskich (zawierają podatek VAT).Podaneceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2.  Zamówienia  są przyjmowane przezstronęinternetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3.  Zamówieniaskładane poprzez stronę internetowąmożnaskładać24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przezcały rok. Zamówienia składanedrogątelefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinachpodanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 4. Zamówienie jest  skuteczne, jeśli  Kupujący prawidłowo wypełni  formularz  zamówienia  i prawidłowo poda danekontaktowe wtym dokładny adresu,na który Towarma byćwysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadkugdy podane dane nie są  kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania  Zamówienia.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie  drogąelektroniczną,na wskazany przez siebie  adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności  takich jak: faktury VAT  z załącznikami, fakturyVAT  korygujące  z załącznikami i formularzami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającegorównież  do  wystawiania  i przesyłaniafaktur VAT w formie elektronicznej,zgodniez rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na  umieszczenie  danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w  celu ich przetwarzania w związku z  realizacją  Zamówienia.  W  wypadku udzielenia  zgody,  Kupujący  ma prawo do wglądu w swoje dane, ichpoprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

9. Czas  rozpoczęcia realizacji  zamówienia pokrywa się  z  momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatnościprzelewem lubmomentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem  opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje  Klienta  nie zwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firmkurierskich lubza pośrednictwem PocztyPolskiej. W niektórychprzypadkach istnieje możliwość  odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona  jest  zgodnie z terminem podanymprzy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest toorientacyjny czas dostawy i dotyczy onzamówień z opcją przesyłki „zapobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”lub „płatność kartą lub przelewem „online” doczasu podanego na stronachserwisu  należydoliczyć  czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle1-2 dni robocze).

4. Kupujący  jest  obciążany  kosztami  dostawy (wysyłki) określonymi w  cenniku  transportu.

Wysokość opłat  uzależniona jest od rodzaju transportu  oraz sposobupłatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdejchwili klikającw link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedanytowar wystawiana jest  faktura VAT.

 2. Płatność za zamówiony towar  może nastąpić  za  pobraniem  (przyodbiorze  towaru – płatne dodatkowo według cennika zawartego w  „cenniku transportu”), za pośrednictwem  systemu płatności elektronicznych (Transferuj.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca za zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności  poprzez wyłączenie wybranych  opcji płatności  na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem  przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy  opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.W szczególności należyzwrócićuwagęna stantaśm lub plomb  naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nos i znamiona uszkodzenia  lub, gdy plomby (taśmy)  są zerwane należy nieprzyjmować przesyłki  iw obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się  jak  najszybciejze sprzedawcąw celuwyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowościw zakresie stanu ilościowego lub jakościowegoprzesyłki przy odbiorze możemieć negatywny wpływ  na wynik rozpatrzeniaroszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzeniaprzesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie napiśmie.Jest ono jednakograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpiecznyDz. U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Termin ten  jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy,  a  gdy umowa  dotyczy świadczeniausługi– od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminuwystarczy wysłanie oświadczenia przedjego upływem.

 2. Wskazane w tym paragrafieprawodotyczy  sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedażyosobiefizycznej, któradokonuje zakupu w celu niezwiązanymz działalnością zawodową lubgospodarczą.

3. Zwracany wtym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdybędzieodesłany kompletny, a sam produkt orazakcesoria będąnieuszkodzoneoraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. Zgodnie  z  ustawą,możliwości  zwrotu  nie podlegają: świadczenia usług  rozpoczętego za zgodą Konsumenta, przed upływemterminu, o którym mowa w art.7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych  i wizualnych oraz zapisanych na nośnikachprogramów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cenalub wynagrodzenie zależywyłącznie od ruchu cen  na rynku finansowym,świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściślezwiązanych z jego osobą,świadczeń, które z uwagi na ichcharakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania  prasy,usług wzakresie gier i zakładów  wzajemnych.

5. W przypadku  korzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracanytowar należy odesłać na własnykoszt na adres siedzibyUsługodawcy.

 6. Do przesyłkizwrotnej należy  dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniuod umowy oraz numerkonta,na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru  wrazz oświadczeniem o odstąpieniu

Od umowy, sklep dokona sprawdzeniaproduktu. Jeżel i towarspełniawymienione w punkcie3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona  faktura korygująca. Oryginał ikopia fakturyzostaną  wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisanąkopię fakturykorygującej. Pojej otrzymaniu,w ciągu7 dni roboczych, Sklepdokona  zwrotu zapłaty  na wskazane konto Klienta.

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą  na terenie Polski. Czas gwarancji każdegoproduktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji  gwarancji są określone w  druku  gwarancjiwystawionej  przez  gwaranta. Większość  produktówposiada gwarancje realizowane bezpośrednio  przez  autoryzowane punkty serwisowe producentów.  Dokładne  adresy  punktów  serwisowych znajdują  się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych Producenta. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. W przypadku  gdy gwarancjiudzielaUsługodawca,produkt należyodesłać  na koszt Usługodawcy,na adres Usługodawcy.

3.  Naprawionyprodukt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4.  W przypadku niezgodnościtowaruz umową reklamowany   towarwraz z pismemokreślającym rodzaj niezgodności  oraz  oczekiwania  dotyczące  sposobu  realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy(podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa zdnia 2lipca 2000 rokuo ochronie niektórychpraw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U.2000 nr22,poz. 271 ze zmianami).


5. Klient  traci  uprawnienia określone  w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,  jeżeli  przed upływem  dwóch  miesięcy od stwierdzenia  niezgodności  towaru  z umową nie  zawiadomi  sklepu  o tym  fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jegoupływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącejsprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisyzawarte w artykułach556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz  danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku  z zakupami jest Usługodawca.

2. Daneosobowe wykorzystywane są wcelu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywanepodmiotom odpowiedzialnymza dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów naraty,  instytucjom kredytującym  zakup. Kliencimają prawo dostępu do  treści swoich danych oraz do ich poprawiania.Dane są przekazywanedobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawachnieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. oochronie niektórych praw konsumentów orazo odpowiedzialności za szkodęwyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 zezm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory  wynikające zestosowaniem niniejszego  Regulaminu i  w związku z  wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami,będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega  sobie prawo wprowadzania zmian do  niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem,  iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującąw chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Dataopublikowaniaregulaminu   22.1.2014r.